ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2550
ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2549

ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2549
MARCH 2007/2550
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งคณะครูและน้อง ๆ ชาวศรีรัตน์วิทยาจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จในก้าวแรกทางการศึกษา ในงานนี้ มีการมอบของขวัญและอ่านบทกลอนแสดงความยินดีจากน้องสู่พี่ การรำอวยพรชุด "อธิษฐาน" การมอบใบประกาศคนดีศรีรัตน์แก่นักเรียนผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน การบายศรีสู่ขวัญ รวมทั้งเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อน น้อง พี่และคุณครูโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

JANUARY 2007/2550
มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
11- 13 ม.ค. 50 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในงานนี้สถานศึกษาในพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ และนำผลงาน ของนักเรียนมาจัดแสดง สำหรับโรงเรียนศรีรัตน์วิทยาได้นำ โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย เรื่อง “แป้งโดหรรษา” ไปสาธิตให้ผู้ร่วมงานชม ทดลองปั้นแป้งโด รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาถูก ซึ่งกิจกรรม “แป้งโดหรรษา” นี้ได้รับความสนใจทั้ง เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็ก
12 ม.ค. 50 “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” เด็ก ๆ ชาว ศรีรัตน์วิทยา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจัดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยความสนุกสนาน ในงานมีการอ่าน สารจากท่านนายกรัฐมนตรี การเล่นเกมส์หลากหลาย รวมไปถึงการจับฉลากของขวัญ แจกอาหารและไอศกรีมแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญและอาหารจาก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองเด็ก เป็นจำนวนมาก เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุข ได้รับของขวัญกลับบ้าน และมีน้ำใจร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว

วันครู

16 ม.ค. 50 "สิบหกมกรา เทิดทูน "พ่อแผ่นดิน" ภูมินทร์บรมครู" คณะครูโรงเรียนศรีรัตน์วิทยาและคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 เข้าร่วมงานวันครู ช่วงเช้า มีการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์หญิงนี้ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาและกองเชียร์ จนนำรางวัลชนะเลิศมาสู่สหวิทยาเขตเมืองสามชุกติดต่อเป็นปีที่ 4 ช่วงบ่ายมีพิธีบูชาบูรพคณาจารย์ และช่วงเย็นงานสังสรรค์วันครู 2550 ซึ่งคณะครูจากหลากหลายโรงเรียนต่างร่วมกิจกรรมกันด้วยความสนุกสนาน

DECEMBER 2006/2549
กิจกรรมวันพ่อ
4 ธ.ค. 49 คณะครู บุคลากร ลูกเสือ-ยุวกาชาด และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม "รอบกองไฟ เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด" พร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร้องเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
4-5 ธ.ค.49 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่คุณครูเตรียมไว้ เช่น ลอดซุ้มรับเข้าสู่ค่าย การใช้ชีวิตชาวค่าย จุดเทียนชัยถวายพระพร "พ่อหลวง" เล่นรอบกองไฟ และเดินทางไกล ด้วยความสนุกสนาน รักษาระเบียบวินัยและมีน้ำใจกับเพื่อนสมาชิก ทั้งนี้มีท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจและให้ความอนุเคราะห์แก่กิจกรรมเข้าค่ายหลายท่าน ซึ่งชาวค่ายต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ค่ะ


มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

13 ธ.ค. 49 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยาส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสหวิทยาเขตเมืองสามชุกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป โดยตัวแทนจากโรงเรียนศรีรัตน์วิทยาได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel คือ ด.ญ.ปิยะนันท์ ภัทรทรัพย์สิน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพแรเงา (ช่วงชั้นที่ 1) คือ ด.ญ. พิมพ์กมล กำลังแพทย์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพระบายสีไม้ (ช่วงชั้นที่ 1) คือ ด.ญ. ศุภาพิชญ์ แสงสว่าง และ ด.ญ.สุดฤทัย ฉายอรุณ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์ก (ช่วงชั้นที่ 2) คือ ด.ช.บุลากร เวสสุวรรณ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ คือ ด.ช. วีรนัฐ บัวศร และ ด.ญ.ธนวรรณ จำเริญไกร
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรื่องจากภาพ (ช่วงชั้นที่ 1) คือ ด.ญ. รวิสรา สุขสุคนธ์
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1) คือ ด.ญ.สมิตา เพ็ชรวงษ์
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) คือ ด.ช.ธีรภัทร ทองวิเศษสุข

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า

14 ธ.ค. 49 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ณ บึงระหาร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสามชุก ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล

NOVEMBER 2006/2549
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
24 พ.ย. 49 นักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา เข้าประกวดทันตสุขภาพ ในโครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข "5 ปี สู่ฝันหนูน้อยฟันไม่ผุ ครั้งที่ 5" จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ด.ช. ชนาธิป ขันธสิกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดทันตสุขภาพ (ประเภทฟันผสม), ด.ญ.สาริศา ภู่มาลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดทันตสุขภาพ (ประเภทฟันน้ำนม), ด.ญ.กุลปรียา สดคมขำ ด.ญ.ชนิกานต์ นิลประดิษฐ์ ด.ญ.รุ่งรัศมี มะลิทอง ด.ญ.จิรัฐพร สายเสน ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ใจเฉื่อย ด.ช.อานนท์ เข็มเพ็ชร์ ด.ช.ธนกานต์ ศรีนาค ด.ช.ธนกันต์ ศรีนาค ด.ช.ธนภรณ์ พุทธคาวี ด.ช.จิรวัฒน์ พูลโคก ด.ช.นฤพันธ์ อู่สุวรรณ ด.ช.กษิดิ์เดช ม่วงสนิท ด.ช.ชโนดม เพิกอาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ

กิจกรรมดวงใจใฝ่ธรรมะ
29 - 30 พ.ย. 49 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาธรรมะ ณ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

OCTOBER 2006/2549
กิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน
นักเรียนแต่ละชั้น ร่วมจัดแสดงผลงานของตนเอง และออกร้านจำหน่ายสินค้า ด้วยความภาคภูมิใจและสนุกสนาน นอกจากนี้คุณคร ูแต่ละคนยังนำของสะสม มาจัดแสดงให้นักเรียนชม ในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมทอดกฐิน
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ สำนักสงฆ์ช่องสะเดา

SEPTEMBER 2006/2549
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์”
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยาประกาศหยุดเรียน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน และผู้ปกครองที่รักและสนใจในกีฬา เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์” ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2549
กิจกรรมมารยาทคนดีศรีรัตน์
ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ นักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยามีกิริยา มารยาทที่ดี

AUGUST 2006/2549
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายในโรงเรียน
คณะคุณครูและคณะนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ร่วมถวายพระพร และจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลสามชุก
คณะคุณครูและคณะนักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และแสดง “รำโคม” เพื่อเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลสามชุก
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
นักเรียนร่วมประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเข้าประกวด เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน และร่วมกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ด้วยความสนใจ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสามชุก เจาะเลือด และตรวจสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

JULY 2006/2549
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
คณะคุณครูและคณะนักเรียน ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษา เพื่อถวายวัดและฟังเทศน์ ฟังธรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดวิมลโภคาราม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสามชุก ตรวจสุขภาพแ ละบริการทันตกรรม แก่นักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

JUNE 2006/2549
กิจกรรมรับน้องปฐมวัย
คณะคุณครูปฐมวัยร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดงานรับน้อง ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความอบอุ่นให้น้อง ๆ และส่งเสริมความผูกพันระหว่าง คุณครู รุ่นพี่และรุ่นน้อง ในงานนี้ เด็ก ๆ ทุกคนต่างร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในโรงเรียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อร่วมกับคณะครูในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งประธานนักเรียนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ภายในโรงเรียน
พิธีไหว้ครู
นักเรียนทุกคนนำดอกไม้ ธูป เทียนมาบูชาพระคุณครู เนื่องในวันไหว้ครู
กิจกรรมดวงใจใฝ่ธรรมะ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาธรรมะจากพระภิกษุ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายอนามัยร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรมออกกำลังกายประกอบจังหวะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ของผู้เรียนเป็นประจำ

MAY 2006/2549
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนมาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงและรับฟังโอวาทจากครูใหญ่ เนื่องในวันเปิดเทอม
กิจกรรมธนาคารขยะ
นักเรียนเรียนรู้และร่วมมือในการลดปริมาณขยะ 3 ประการ ได้แก่ การลดการใช้งาน(Reduce) การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า (Reuse) และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
กิจกรรมดวงใจใฝ่ธรรมะ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาธรรมะจากพระภิกษุ

APRIL 2006/ 2549
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะคุณครูโรงเรียนศรีรัตน์วิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่างบ้าน โรงเรียนในการดูแลเด็ก นอกจากนี้ยังถือโอกาสรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

 
: : Designed by YellowTree